Υπηρεσίες Γεωλογίας & Περιβάλλοντος  
 
Υ π η ρ ε σ ί ε ς

 

Η εταιρία ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΚΕ, εξειδικεύεται σε εκπόνηση Γεωλογικών – Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών μελετών και παροχή αντίστοιχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους παρακάτω τομείς :

 

• Τεχνικά έργα Δημοσίου, μεγάλης κλίμακας.

- Έργα Οδοποιίας

- Κατασκευή ΧΥΤΑ

- Τεχνικές μελέτες Περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ

- Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών - κατολισθήσεων, μέτρα ενίσχυσης βραχωδών πρανών, μέτρα παθητικής προστασίας έναντι βραχοκαταπτώσεων (φράκτες ανάσχεσης κλπ)

 

• Ειδικά Χωρικά Σχέδια (ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ), Πολεοδομικές μελέτες & μελέτες ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ.

Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας και εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

 

• Ίδρυση – επέκταση κοιμητηρίων.

Σύνταξη υδρογεωτεχνικών μελετών και μελετών γεωλογικής καταλληλότητας

 

• Υδρογεωλογική έρευνα – Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.

Εντοπισμός - αξιολόγηση υπογείων υδροφορέων και διαχειριστικές προτάσεις εκμετάλλευσης.

 

• Αδειοδότηση και επίβλεψη υδρογεωτρήσεων. Έκδοση αδειών εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού.

 

• Θεμελιώσεις κτιρίων και υποδομών. Γεωτεχνική έρευνα υπεδάφους – προσδιορισμός γεωτεχνικών συνθηκών - προτάσεις θεμελίωσης.

 

• Άδειες Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων. Εκπόνηση μελετών Σχεδιασμού & Εφαρμογής και υδρογεωλογικών μελετών (ΚΥΑ 145116/ 2011).

 

• Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων:

- Έργα οδοποιίας

- Ξενοδοχειακές μονάδες και συγκροτήματα

- Βιομηχανίες

- Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ)

- Υδραυλικά έργα

- Λιμενικά έργα

- Κτιριακά έργα μεγάλης κλίμακας (κλειστά γυμναστήρια – υπεραγορές κ.α)

- Ιδιωτική πολεοδόμηση

- Σταθμοί Βάσης κινητής τηλεφωνίας

- Μονάδες ΑΕΚΚ

- Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

- Ειδικά Έργα (Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα κ.α.)

 

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στα πλαίσια τήρησης Περιβαλλοντικών όρων: κατάρτιση και τήρηση προγραμμάτων παρακολούθησης – Τεχνική Υποστήριξη σε περιπτώσεις Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων.

 

Επιστροφή στην κορυφή

 
 

Γεωσχεδιασμός ΙΚΕ

Ρήγα Φεραίου 73, 17563 - Π. Φάληρο, Αθήνα